Steunstichting Gendt - Doornenburg
Recente Tweets

Reglement

Steunstichting Gendt-Doornenburg

Doelomschrijving:
zie statuten

Werkingsgebied:
kerkdorpen Gendt en Doornenburg

Criteria
waaraan aanvragen moeten voldoen:

a)      Alleen  donaties aan rechtspersonen (vereniging of stichting) meteen breed samengesteld bestuur en een sociaal, maatschappelijk of cultureel doel.

b)      Geen donaties aan natuurlijke personen, aan overheden en overheidsinstellingen waaronder o.m. bestuursorganen en onderwijsinstellingen en tevens niet aan rechtspersonen die blijkens hun doelstelling of feitelijk handelen zijn gericht op de belangenbehartiging van één of enkele personen.

c)      Uitgebreide gegevens van de aanvragende rechtspersoon met uittreksel handelsregister en goedgekeurde jaarstukken van de laatste twee jaar.

d)     Schriftelijke motivering van de aanvraag. 
        - Binnen welk thema valt het project en wat is de omschrijving en doelstelling.
        - De duur van het project.
        - Het werkgebied moet betrekking hebben op de kerkdorpen Gendt of Doornenburg.
        - Wat dient het concreet eindresultaat te zijn.
        - Wat zijn de kosten met een specificatie en indien aanwezig een offerte van een leverancier.

e)      Wordt er samengewerkt met andere instanties en/of ligt er een subsidie aanvraag bij anderen of is er eerder subsidie aangevraagd maar niet toegekend. De aanvragende instelling moet een en ander aan de hand van schriftelijke bewijsstukken aantonen.

f)       Is er een begeleidingscommissie en zo ja, uit wie bestaat deze en vindt er evaluatie plaats.

g)      Wat is het gevraagde subsidiebedrag en hoeveel zal de eigenrechtspersoon zelf bijdragen of via derden toegekend krijgen.

h)      Het bestuur van de stichting bepaalt de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag door de stichting.
         - Er kan een voorschot op de donatie worden verstrekt door het bestuur van de stichting te bepalen.
         - Het bestuur van de stichting beoordeelt de geleverde inspanningen en de behaalde resultaten van het project en keurt deze goed of af. Hierna zal bij goedkeuring de definitieve toekenning van het bedrag plaatsvinden en worden verrekend met eventueel betaalde voorschotten, waarna het resterend bedrag kan worden overgemaakt. Bij afkeuring dienen betaalde voorschotten binnen één maand te worden geretourneerd.

i)        De aanvragende instelling dient binnen één maand na voltooiing van het project een afrekening inclusief eindverslag in te dienen.

j)        Indien het project niet volgens planning verloopt en/of dat onverwachte omstandigheden bijdragen dat de beoogde resultaten niet worden behaald zal de subsidie niet overeenkomstig de toekenning worden uitbetaald en kunnen betaalde voorschotten worden teruggevorderd.

k)      Niet voor een bijdrage in aanmerking komen bijvoorbeeld:
         - instellingen die voldoende reserves hebben om het project daaruit te financieren
         - er moet sprake zijn van een aantoonbaar tekort
         - projecten die structureel door een overheid worden gefinancierd
         - exploitatiekosten
         - fondsvorming of vermogensopbouw
         - prijzengeld voor prijsuitreikingen door derden
         - projecten die tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd.
         - projecten met een uitgesproken politiek karakter of projecten gericht op het uitdragen van een religieuze doelstelling
         - Sponsorverzoeken voor feesten.

l)     Eventuele schenkingsrechten vanwege bijdragen van de stichting zijn voor rekening van en dienen gedragen te worden door de aanvragende instelling.